KWALAKWATŠO YA GO HLAOLWA GA MALOKO AO A KA ŠOMELAGO BOTO YA BALAODI BA YUNITI YA TLHAMOPUKUNTŠU YA BOSETŠHABA

Molao wa (Nr. 59 wa 1995, bjalo ka ge o fetošitšwe) wa Pan South African Language Board, ka Kalorong ya 8(8)(c), o dumelela PanSALB go ka hloma Yuniti ya Tlhamopukuntšu ya Bosetšhaba (NLUs), go hlama pukuntšu ye e feletšego ya polelo ye tee bakeng sa polelo ye nngwe le ye nngwe ya semmušo. DiNLU di tšwetša pele tlhabollo ya polelo ka go kgoboketša dipukuntšu le ditšweletšwa tše dingwe tšeo di amanago le tšona ka polelo ya semmušo ya Afrika Borwa yeo e kgethilwego. Ba swanetše go šoma bjalo ka dikhamphani tšeo di lekanyeditšwego ka tiišetšo ya Molao wa Dikhamphani (Nr. 71 wa 2008).

 

Se se šoma bjalo ka kwalakwatšo ya gore maloko a setšhaba le a mekgatlo ya thuto, setšo, goba dihlongwa go hlaola batho bao ba ka šomago go diNLU tše di fapafapanego bjalo ka Diboto tša Balaodi (Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, and isiZulu). Boto ya Balaodi ya NLU ye nngwe le ye nngwe e tla laola NLU ya yona go elana le tšeo diikemišeditšego go hlatloša tšwetšopele le tšhomišo ya polelo ka baboledi ba yona ba setlogo, dithutong, le diretšisetara tše dingwe tša phorofešenale. Gare ga maikarabelo a mangwe, Diboto tša Balaodi di tla hlokomela dibopego tša ditšhelete, tša batho, le tše dingwe tša methopo yeo e dirilwego gore e hwetšagale bakeng sa tlhabollo ya mantšu a polelo yeo e amegago le go hlama le go lokiša pholisi le maano ao a swanetšego go latelwa e le gore go fihlelwe maikemišetšo ao a amanago le go phatlalatša, go gatiša, le go bapatša dipukuntšu le ditšweletšwa tše dingwe tša tlhamopukuntšu.

 

DINYAKWA/BOKGONI

 

Mohlaolwa o swanetše go ba le kgahlego mererong ya tšwetšopele ya polelo. Go tlaleletša o swanetše go ba le bonnyane bjo tee bja mabokgoni a a latelago:
1. Tsebo lefapheng la tlhamopukuntšu (go kgoboketša dipukuntšu), yeo e eletšwago kudu,
2. Mabokgoni a taolo le boetapele,
3. Mabokgoni a taolo ya ditšhelete,
4. Tsebo ya merero ya molao, goba
5. Mabokgoni a tša papatšo
6. Mabokgoni a Mokgwatshepetšo wa Tshedimošo ya Thekenolotši
7. Thekenolotši ya Polelo ya Batho

 

Gape e swanetše go ba mmoledi wa polelo ya letswele go polelo yeo a hlaoletšwego yona .

 

Ditlhaolo di swanetše go romelwa ka go ngwala gomme di swanetše go akaretša dintlha tše di latelago:
• Thaetlele, maina ka botlalo, diaterese (tša bodulo le tša poso), le dintlha tša kgokagano (dinomoro tša imeile le tša mogala) tša mohlaolwa, le matlakala a mabedi a boitsebišophelo (CV) bja mohlaolwa. Boitsebišophelo bo swanetše go akaretša maina a mohlaolwa ka botlalo, nomoro ya boitsibešo, bong, dintlha tša kgokagano (aterese ya imeile le dinomoro tša mogala), diaterese (tša bodulo le tša poso), leina la phorofentshe yeo ba dulago go yona, le ditlhalošo tše kopana tša maitemogelo, tsebo, le
bokgoni bja gagwe ka polelo le/goba setšo sa gona.
• Dikhophi tše di kgonthišeditšwego tša boitsibišo bja mohlaolwa le mangwalo a thuto le a phorofešenale.
• Tshedimošo efe goba efe ya thekgo, go akaretšwa maina le dintlha tša kgokagano tša bonyane bja dihlatse tše pedi (2). Yo mongwe wa dihlatse o swanetše go ba ka lefapheng la ka polelong, setšong, goba sehlongweng sa setšhaba
• Lengwalo la tlhohleletšo la letlakala le tee leo le saennwego ka tshwanelo go tšwa go mohlaolwa leo le laetšago gore ke ka lebaka la eng mohlaolwa a na le maswanedi a go ba le seabe tšwetšopeleng le tšhomišong ya polelo ye e amegago.
• Fomo ya kgopelo yeo e tladitšwego ka tshwanelo yeo e swanetšego go saenwa ke mohlaodi, mothekgi le mohlaolwa.

 

Ga go na tlhaolo yeo e tlago šetšwa kantle le ge tše ka moka tše di lego ka mo godimo di akareditšwe.
Bakeng sa tshedimošo ye ntši ka ga tshepedišo le dinyakwa, hle etela weposaete ya PanSALB go www.pansalb.org goba ikgokaganye le:
Ms Nonkululeko Mkhize Mogala: (012) 341 9638 Imeile: nonkululeko@pansalb.org
Ditlhaolo di swanetše go fetišetšwa go: Mohlankedimogolophethiši Šedi: Tlhabollo le Tšhomišo ya Polelo, Pan South African Language
BoardLanguage Board Ka imeile: nominations-nlu@pansalb.org Ka poso go: Private Bag X08, Arcadia, 0007
Thomelo ya seatla go: 5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street, Arcadia, 0083
Letšatšikgwedi la go tswalela: 23 Dibokwane 2024
Hle ela tlhoko gore ditlhaolo tšeo di rometšwego ka fekese di ka se amogelwe.

 

NLUs Call for nomination – Sepedi

Sepedi Nomination Form for NLUs

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts