KWALAKWATŠO YA GO HLAOLA BATHO BAO BA KA ŠOMAGO KA GO LEKGOTLA LA BOSETŠHABA LA DIPOLELO (NLBs)

Pan South African Language Board (PanSALB) e mema maloko a setšhaba, kudu bao ba amanago le tša thuto ya godimo, tša setšo, le mekgatlo goba dihlogwa tša setšhaba bao ba nago le kgahlego go dipolelo, go ka kgetha motho yo a ka akanyetšwago go ka thwalwa bjalo ka leloko la Lekgotla la Bosetšhaba la Dipolelo la PanSALB, go dipolelo tša semmušo (Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu le Polelo ya matsogo ya Afrika Borwa) Khoi le dipolelo tša San.

Lekgotla le lengwe le lengwe la NLB le šoma go ya le ka Karolo ya 8(8) (b) ya Molao wa PanSALB (Molao 59 wa 1995), bjalo ka ge o fetošitšwe le ka Ditlwaelo le Melao ya PanSALB go di NLB (Tsebišo ya Boto 94 ya 2005 bjalo ka ge e ntshwafaditšwe).

Maloko a tla šoma ka seripa sa nakwana sa mengwaga ye mehlano go tloga ka letšatši la thwalo. Ga go nale moputso ka ge se se tšewa bjalo ka mošomo wa setšhaba. PanSALB e lefela ditshenyagalelo tšeo di amanago le maeto le bodulo go maloko ao a thwetšwego go šoma go Lekgotla la Bosetšhaba la Diolelo tša go ikgetha (DiNLB).

Batho bao ba bego le maloka ba swanetše go kgotsofatša dinyakwa tše di latelago:
• Mmoledi wa polelo ya letswele goba mošomiši wa polelo yeo e amegago.
• A be le lerato le boitlamo, le seabe go tšwetšopele le tšhomišo ya polelo yeo; a polelo, tšwetšopele ya mareo,
tlhamopukuntšu, dingwalo le diphatlalatši, phetolelo le Botoloki, polelo ka thutong le Thekenolotši ya polelo ya batho.

 

Ditlhaolo di swanetše go romelwa ka go ngwala gomme di swanetše go akaretša dintlha tše di latelago:
• Thaetlele, maina ka botlalo, diaterese ( ya bodulo le ya poso) le dintlha tša kgokagano (imeile le nomoro ya mogala) le matlakala a mabedi a boitsebišophelo (CV) bja mohlaolwa. Boitsebišophelo bo swanetše go akaretša maina ka botlalo a mohlaolwa, nomoro ya boitsebišo, bong, dintlha tša dikgokaganyo (aterese ya imeile le dinomoro tša mogala), diaterese (ya bodulo le ya poso) leina la phorofentshe yeo ba dulago go yona, boingwadišo bja mokgatlo wa bophorofešenale le tlhaloso ka bokopana ya maitemogelo, tsebo le bokgoni bja gagwe ka polelo le/goba setšo sa gona.
• Dikhophi tšeo di kgonthišeditšwego tša boitsebišo bja mohlaolwa, mangwalo a thuto a mohlaolwa.
• Tshedimošo efe goba efe ya thekgo, go akaretšwa maina le dintlha tša kgokagano tša bonyane bja dihlatse tše pedi (2). Yo mongwe wa dihlatse o swanetše go ba ka lefapheng la ka polelong, setšong, goba sehlongweng sa setšhaba.
• Lengwalo la tlhohleletšo la letlakala le tee leo le saennwego ka tshwanelo go tšwa go mohlaolwa leo le laetšago gore ke ka lebaka la eng mohlaolwa a na le maswanedi a go ba le seabe tšwetšopeleng le tšhomišong ya polelo ye e amegago.
• Fomo ya kgopelo yeo e tladitšwego ka tshwanelo yeo e swanetšego go saenwa ke mohlaodi, mothekgi le mohlaolwa.

 

Ga go na tlhaolo yeo e tlago šetšwa kantle le ge tše ka moka tše di lego ka mo godimo di akareditšwe.
Bakeng sa tshedimošo ye ntši ka ga tshepedišo le dinyakwa, hle etela weposaete ya PanSALB go www.pansalb.org goba
ikgokaganye le:
Mohumagadi Joyce Ngcobo Mogala: (012) 341 9638 Fekese: (012) 341 5938 imeile: ngcobo@pansalb.org
Maina a go hlaolwa a swanetše go fetišetšwa go: Mohlankedimogolophethiši Tlhokomelo: Lefapha la Polelo
Pan South African Language Board Ka imeile: nominations-nlbs@pansalb.org
Ka poso: Private Bag X08
Thomelo ka letsogo go: 5th Floor, Provisus Building, Arcadia, 523 Stanza Bopape Street, 0007, Arcadia, 0083
Letšatšikgwedi la go tswalela: 23 Dibokwane 2024.
Tlhokomela gore ditokomane tša go fekesiwa di ka se amogelwe

 

NLB Nomination Form

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts