PanSALB E TLA LEMOGA LETŠATŠI LA BODITŠHABATŠHABA LA PHETOLELO KA YUNIBESITHING YA SOL PLAATJE

POLELO YA BORADITABA

BAKENG SA GO LOKOLLWA KA PELA

10 DIPHALANE 2023, PRETORIA

 

PanSALB E TLA LEMOGA LETŠATŠI LA BODITŠHABATŠHABA LA PHETOLELO KA YUNIBESITHING YA SOL PLAATJE

Pan South African Language Board (PanSALB) e tla be e lemoga letšatši la Boditšhabatšhaba la Phetolelo la ngwaga ka ngwaga Yunibesithing ya Sol Plaatje go la Kimberly, Northern Cape, ka Labone, 12 Diphalane 2023. Tiragalo ye e swarwa ka tirišano le Kgoro ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo, le Yunibesithi ya Sol Plaatje.

Nepo ya tiragalo ye ke go godiša phapano ya dipolelo le malementši ka go boelela tšhomišo ya ditirelo tša phetolelo le go hlatholla. E ikemišeditše gape go hlompha mošomo wa bafetoledi, ditsebi tša mareo, ditoloki le badiredi ba polelo bao ba thubago mapheko a polelo le go dumelela dingwalwa gore di thabelwe ka mo go nabilego kudu. Tiragalo ye e swarwa ka tlase ga morero “Phetolelo e utolla difahlego tše dintši tša botho”. E ikemišeditše go hlohleletša baithuti ba go itlwaetša polelo go šomiša maleme a bona go boloka ditšo le histori ya bona.

Tiragalo ye e tla tšweletša gape metheo ya thekenolotši yeo e tšerego diphetolelo go ya godimo kudu le maemo a a raraganego kudu. Se se akaretša thekenolotši ya polelo ya batho yeo e thekgwago ka ditšhelete ke Kgoro ya Dipapadi, Bokgabo le Setšo. Ditšwelopele tše di thekga bafetoledi mošomong wa bona ka go fa diphetolelo tšeo di dirilwego ka khomphutha, dipuku tša mantšu le dikgopotšo tša phetolelo. Se se nolofatša lebelo, go se fetoge, gomme mafelelong, mošomo wa maemo a godimo.

Go lemogwa ga Letšatši le la Boditšhabatšhaba la Phetolelo go bopa karolo ya maitapišo ao a tšwelago pele a setheo go gatelela gore ditshepetšo tša phetolelo le tlwaetšo ya polelo, ka kakaretšo, di dula di tšwelela go arabela phetogo ya tikologo.

–Mafelelo–

_________________________________________________________________________

E lokolotšwe legatong la  PanSALB: Ntombentle Huluhulu

Hlogo: Dikgokagano le Papatš

Mogala: 061 581 5216

 

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts