PanSALB E PHATLALATSA LETHATHAMA LA MATSWE A SELEMO SA 2022 A AFRIKA BORWA

PHATLALATSO YA DITABA

E TLA NTSHWA HANGHANG  

13 MPHALANE 2022, PRETORIA

PanSALB E PHATLALATSA LETHATHAMA LA MATSWE A SELEMO SA 2022 A AFRIKA BORWA

#Lentswelaselemosa2022laAfrikaBorwa #LetsatsilaMatjhabalaDibukantswe

Boto ya Puo ya Afrika Borwa (PanSALB), ka kopanelo le khamphane ya dipatlisiso tsa media, Focal Points, e phatlalatsa lethathama la mantswe a latelang a kgethuweng bakeng sa Lentswe la Selemo sa 2022 la Afrika Borwa.

  1. Phala-Phala
  2. Load-shedding
  3. Xenophobia
  4. Inganekwane
  5. Gaslighting

Lentswe la Selemo la Afrika Borwa, ke lentswe, lereo kapa polelo e sebediswang boikgopotsong ba selemo se fetileng ka puo. Hore le kgethwe, ho lokela ho ba le bopaki ba hore tshebediso ya lentswe kapa polelo eo e eketsehile haholo dikgweding tse 12 tse fetileng ho marangrang a dipuisano. Ho ya ka PanSALB, mantswe a keneng lenaneng a fana ka moelelo, maikutlo kapa mehopolo ya 2022.

Lentswe le hlotseng le tla phatlalatswa ka la 17 Mphalane 2022, ho keteka Letsatsi la Matjhaba la Dibukantswe le ketekwang ka 16 Mphalane e le ho hopola setsebi sa pele sa Amerika sa bongodi ba dibukantswe, Noah Webster ya tsejwang e le ntate wa dibukantswe tsa Amerika ho toboketsa bohlokwa ba ho ithuta nakong eo ho sebediswang bokgoni ba dibukantswe le ho ntlafatsa tlotlontswe ya motho.

“Lentswe la Selemo la Afrika Borwa le bontsha mathata a setjhaba ao re ileng ra tobana le ona le dipuisano mabapi le mathata a re amang naheng ena. Marangrang a dipuisano le ona a tlisitse monyaka wa tshebediso ya puo pepeneneng le ho etsa hore ho bua dipuo tse ngata ho be bohlokwa”, ho bolela CEO ya PanSALB Mong. Lance Schultz.

A mang a mantswe/mareo a fumanweng le ho lekolwa a kenyelletsa: Immigrant, Geder-Based Violence, Isigaxa sendaba, Wishy wishy.

 

E phatlaladitswe lebitsong la PanSALB: Ntombentle Huluhulu

Hlooho: Marketing and Communication

Selfounu: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts