ISIHLOKOMISO SOKUTYUMBELA ULUNTU KWIIBHODI ZEELWIMI ZESIZWE (NLBs)

IBhodi yeeLwimi yoMzantsi Afrika (PanSALB) yenza isimemo ukuba abantu, ingakumbi abo banxulumene namaqumrhu okanye amazikomfundo enomsila, awezenkcubeko, awezemveli nawoluntu ngokubanzi, abanomdla kwimicimbi yeelwimi, ukuba batyumbe abantu abanokunyulelwa kwiiBhodi zeeLwimi zeSizwe (NLBs) zePanSALB zeelwimi ezisemthethweni (iSipedi/Sesotho sa Leboa, iSisutho, iSitswana, iSiswati, iTshivenda, iXitsonga, isiBhulu, isiNgesi, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, noLwimi lweMiqondiso loMzantsi Afrika) neelwimi zesiQhakancu (iilwimi zamaKhoe namaSan).

I-NLB isebenza ngokweCandelo 8(8)(b) loMthetho iPan South African Language Board Act (uMthetho 59 wowe1995), njengoko wenziwe izilungiso, nangokweMigaqo neMiqathango yokusebenza kweeNLB (iSaziso seBhodi 94 sonyaka 2005, njengoko senziwe uhlaziyo).

Amalungu akhonza ngokungekho sigxina isithuba seminyaka emihlanu ukususela ngomhla wokumiselwa kwawo. Amalungu akahlawulwa ngobulungu bawo njengoko oku kuthathwa ngokuba ngumsebenzi woluntu. IPanSALB ihlawula iindleko zokuhamba nezokuhlaliswa kwelungu xa lithunywe imisebenzi yeNLB yalo.

Ukuze umntu akufanele ukutyunjelwe kulo msebenzi kufuneka abe noku kulandelayo:
• Abe uluthetha/ulusebenzisa kwinqanaba lolwimi lwebele ulwimi olo;
• Abe nentshisakalo nokuzinikeka ekwenzeni igalelo kuphuhliso nokusetyenziswa kolwimi olo;
• Abe nobungcali nolwazi olunzulu ngolwimi olo, abe nezakhono ezincamisileyo kwezi nkalo zilandelayo: ukugunyaziswa nokulungelelaniswa kolwimi, uphuhliso lwesigama, ezochazomagama, uluncwadi, ezosasazo, ezokuguqulela, ezokutolika, ulwimi kwezemfundo, nakulwimi kwezobuchwepheshe

 

Izingeniso ngabatyunjwa mazifakwe ngokubhaliweyo kwaye mazibandakanye ezi nkcukacha zilandelayo:
• Itayitile, amagama, idilesi (eyokuhlala neyeposi), iinkcukacha zonxibelelwano (i-imeyile nenombolo yomnxeba) zalowo utyunjwayo, kwakunye nembali yamava efinyeziweyo (CV) yakhe ebude bungadlulanga kumaphepha amabini. I-CV yomtyunjwa kufuneka ibandakanye amagama, inombolo yesazisi (ID), isini, iinkcukacha zoqhakamshelwano, (i-imieyile nenombolo yomnxeba), idilesi (eyokuhlala neyeposi), igama lephondo ahlala kulo, kwakunye nenkcaza yamava akhe efinyeziweyo, ulwazi, nezakhono ezifanelekileyo kulwimi olo okanye inkcubeko yalo.
• Ikopi yeID neyeziqinisekiso zemfundo ezingqinisiweyo.
• Naziphi na ezinye iinkcukacha ezixhasayo, kubandakanya amagama neenkcukacha zonxibelelwano zabantu ababini abanongqina. Omnye kuloo mangqina kufuneka abe ngowolwimi olo, wenkcubeko, wemveli, okanye wombutho woluntu okanye iziko.
• Ileta etyikitywe ngumtyumbi ezathuza ngokulungela komtyunjwa ukwenza igalelo kuphuhliso nokusetyenziswa kolwimi olo.
• Ifomu yotyumbo egcwalisiweyo yatyikitywa ngumtyumbi, umxhasi wakhe, nomtyunjwa lowo.

Utyumbo alusayi kwamkelwa lungenazo ezi nkcukacha zichazwe apha.
Iinkcukacha ezithe vetshe ngenkqubo nangezinto ezifunwayo ziyafumaneka kwiwebhusayithi yePanSALB www.pansalb.org
okanye uqhakamshelane nalo ulandelayo:
Nks Joyce Ngcobo Tel: (012) 341 9638 Ifeksi: (012) 341 5938 I-imeyile: ngcoboj@pansalb.org
Iziphakamiso ngabatyunjwa mazithunyelwe kulo ulandelayo: IGosa loLawulo eliyiNtloko (CEO), Ingqalelo yeCandelo leeLwimi, IBhodi yeeLwimi yoMzantsi Afrika
Ngeimeyile: nominations-nlbs@pansalb.org Ngeposi: Private Bag X08, Arcadia, 0007
Ngesandla: UMgangatho 5, Provisus Building , 523 Stanza Bopape Street Arcadia, 0083
Umhla wokuvala: 23 kweyeDwarha 2024
Nceda uqaphele ukuba iziphakamiso ezithunyelwe ngefeksi azizukwamkelwa.

 

isiXhosa – NLB call for nomination Gazette

NLB Nomination Form

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts