Ushicilelo lukaPanSALB: Amalungelo Olimi Angamalungelo Abantu Olimi – Iphephandaba Lomhla Zingama-20 kuNdasa 2024

Amalungelo Olimi Angamalungelo Abantu   INingizimu Afrika ithatha uNdasa njengeNyanga Yamalungelo Abantu, kanti umgubho wangalo nyaka uzoba ngaphansi  kwendikimba ethi: Amashuminyaka Amathathu Kuhlonishwa Kubuye Kukhuthazwa Amalungelo Abantu’. UMthethosisekelo wezwe uqinisekisa izakhamuzi ngamalungelo amaningi abandakanya ilungelo lokusebenzisa ulimi ozikhethele lona. Ngeshwa leli lungelo livamise ukunganakwa yize lisemqoka ekubumbeni amandla ezepolitiki nawezenhlalomnotho. Ulimi ngokomlando belusetshenziswa njengesikhali sengcindezelo, […]