UMBIKO WEBHODI LEZILIMI (PanSALB) OTHOLE UKUTHI IMINYANGO KAHULUMENI KAZWELONKE NEZIMBONI ZIKAHULUMENI ZIYEHLULEKA UKUSEBENZISA UMTHETHO WEZILIMI EZISEMTHETHWENI WE-12 WANGONYAKA WEZI-2012 NGENDLELA EFANELE

ISAZISO SABEMITHOMBO YEZOKWAZISA    OKUMELE SIGODLWE KUZE KUYOBA UMHLA ZINGAMA-21 KUNDASA WEZI-2024           20 KUNDASA WEZI-2024, PRETORIA   UMBIKO WEBHODI LEZILIMI (PanSALB) OTHOLE UKUTHI IMINYANGO KAHULUMENI KAZWELONKE NEZIMBONI ZIKAHULUMENI ZIYEHLULEKA UKUSEBENZISA UMTHETHO WEZILIMI EZISEMTHETHWENI WE-12 WANGONYAKA WEZI-2012 NGENDLELA EFANELE   IBhodi LeziLimi LaseNingizimu Afrika (PanSALB) selikhiphe umbiko wophenyo olunzulu olwenziwe mayelana nokusetshenziswa koMthetho weziLimi eziseMthethweni […]