BODO NYANGAREDZI YA NYAMBO DZA AFRIKA TSHIPEMBE I KHOU ḒO U PEMBELELA ḒUVHA ḼA DZITSHAKA ḼA NYAMBO DZA ḒAMUNI- 21 LUHUHI

ḼIṄWALO-MVISWA ḼA VHO RAMAFHUNGO ḼINE ḼA ḒO U BVISWA NGA TSHIHAḒU

20 LUHUHI 2023, PRETORIA

 

BODO NYANGAREDZI YA NYAMBO DZA AFRIKA TSHIPEMBE I KHOU ḒO U PEMBELELA ḒUVHA ḼA DZITSHAKA ḼA NYAMBO DZA ḒAMUNI- 21 LUHUHI

Vha Bodo Nyangaredzi ya Nyambo dza Afrika Tshipembe (PanSALB), vha tshi khou shumisana na Muhasho wa Pfhunzo na SABC, vha khou ḓo u pembelela Ḓuvha ḽa Dzitshaka ḽa Nyambo dza Ḓamuni nga ḽa 20-21 Luhuhi 2023, ngei The Ranch tsini na ḓorobo ya Polokwane vunduni ḽa Limpopo.  Izwi ndi tshipiḓa  tsha Bodo tsha mvelaphanḓa ya u lusa u alusa u shumiswa ha nyambo dza ḓamuni na ndinganyiso ya nyambo kha ḽa Afrika Tshipembe.

Mushumo wa uno ṅwaha wa u pembelela Ḓuvha ḽa Dzitshaka ḽa Nyambo dza Ḓamuni u ḓo farwa fhasi ha ṱhoho ine ya ri “pfhunzo ya nyambonnzhi-ṱhoḓea ya tshanduko ya pfhunzo” sa zwe zwa tiwa nga vha UNESCO.

Mushumo uyo wa maḓuvha mavhili u lavhelelwa u takutshedza nga ngudo ine ya ḓo sedzesa kha mveledziso na u tevhedzwa ha mbekanyamushumo ya Muhasho wa Pfhunzo dza Fhasi ya u funza nga nyambo mbili, Luambo Lwa Ḓamuni na lwa English khathihi na u ṱavhanyisa mbekanyamushumo yeneyo u mona na zwikolo zwa ḽino shango. Muofisi Mutshimbidzi Muhulwane wa Bodo Nyangaredzi ya Nyambo dza Afrika Tshipembe (PanSALB), Vho Lance Schultz vho amba uri “vhagudiswa vhanzhi vha wana pfhunzo kana ngudo nga nyambo dzi si dza ḓamuni, fhedzi vha dzi wana nga nyambo dzisili. Vhagudiswa vha khou ṱangana na khaedu ya ngudo zwi tshi ḓa kha maipfhi a konḓaho kha thero dzine khadzo hu katelwa na Science, Technology, Engineering na Math (STEM) sa izwi dzi tshi funzwa nga nyambo dzisili. Izwi zwi fhungudza vhuṱali ha vhagudiswa na u vha dzivhela u wana nḓivho nga nyambo dza ḓamuni, zwa dovha zwa fhungudza u humbula nga nyambo dza havho”. Vho engedza ḽa uri ndeme na ngudo ya khwine kha vhagudiswa itea khwinifhadzwa nga mveledziso ine ngudo ya nyambonnzhi ya ḓisa.

Zwiṅwe zwine zwa ḓo itwa nga iḽo ḓuvha ndi u rwelwa tshiganḓo lwa tshiofisi, u shumisana vhukati ha PanSALB na SABC nga kha Ḽiṅwalo ḽa Thendelano (MOU), u thusa u bveledzisa na u alusa u shumiswa ha nyambo dza tshiofisi, hu tshi katelwa na nyambo dza Khoi, Nama na San na Luambo Lwa Zwanḓa  Afrika Tshipembe (SASL). Vho Schultz vho amba uri, “Hu tea u dzhielwa nṱha u hasha nga nyambo dza ḓamuni kha mbekanyamushumo dza khasho, vha amba na uri u dzhiela nṱha nyambo dza ḓamuni ndi zwa ndeme”.  Vho ḓadzisa nga uri PanSALB i fulufhela uri, sa musi hu tshi vhalwa mafhungo kha radio na thelevishini zwa SABC na kha dziṅwe khasho zwi ḓo thusa kha ndiḽa nnzhi dza u alusa nyambo dza ḓamuni, uri dzi dzhielwe nṱha  na uri dzi linganyiswe na dziṅwe nyambo dzi ne dza dzhielwa nṱha.  Izwi zwi isa phanḓa na u hulisa mabuḓo ane a elana na zwa nyambo, hu songo sedzwa kha khasho fhedzi, honeha na kha TV na radio nga kha u hasha na u shumisa nyambo dza ḓamuni dzine dzo vha dzi tshi dzhielwa fhasi.

Fulo ḽa pfhanelo dza luambo ḽi vha hone nga ṅwedzi wa Luhuhi sa ndiḽa ya u pembelela Ḓuvha ḽa Dzitshaka ḽa Nyambo dza Ḓamuni (21 Luhuhi), ḽine ndivho yaḽo ndi u funza vhathu nga ha ndeme ya nyambo nnzhi kha zwa pfhunzo, ndeme ya ngudo khathihi na nyaluso ya u fhaṱusa/funza vhathu kha mvelele na u vhulunga nyambo dza ḓamuni.

Magumo

Zwo bvisa nga fhasi ha PanSALB nga vho : Ntombentle Huluhulu

Muhulwane:Mimaraga na zwa Vhudavhidzani

Luṱingo: 012 341 9638 /  061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts