BODONYANGAREDZI YA NYAMBO YA AFRIKA TSHIPEMBE (PANSALB) YO ṰANGANEDZA U RWELWA TSHIGANḒO HA MULAYO WA VHUFUMI-MALO (18) WA MULAYOTIBE WA NDAYOTEWA NGA BUTHANO ḼA LUSHAKA U PHASISA URI LUAMBO LWA ZWANḒA LWA AFRIKA TSHIPEMBE LUVHE LUṄWE LWA NYAMBO DZA TSHIOFISI.

ḼIṄWALO ḼA VHO RAMAFHUNGO

ḼINE ḼA ḒO BVISWA NGA TSHIHAḒU

02 SHUNDUNTHULE 2023, PRETORIA

 

BODONYANGAREDZI YA NYAMBO YA AFRIKA TSHIPEMBE (PANSALB) YO ṰANGANEDZA U RWELWA TSHIGANḒO HA MULAYO WA VHUFUMI-MALO (18) WA MULAYOTIBE WA NDAYOTEWA   NGA BUTHANO ḼA LUSHAKA U PHASISA URI LUAMBO LWA ZWANḒA LWA AFRIKA TSHIPEMBE LUVHE LUṄWE LWA NYAMBO DZA TSHIOFISI.

Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe (PanSALB) yo ṱanganedza u rwelwa tshiganḓo ha Mulayo wa Vhufumi-malo wa Mulayotibe wa Ndayotewa nga ha Thendelano ya uri Luambo Lwa Zwanḓa Lwa Afrika Tshipembe lu katelwe sa luambo lwa Vhufumi-mbili (12) lwa tshiofisi kha ḽino. Iḽi ndi ḽiga ḽa ndeme vhukuma ḽa u dovha u khwaṱhisedza pfhanelo dza vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha u sa pfha,uri vha kone u wana zwidodombedzwa na  tshumelo dza khwine. U ṱalulwa ha vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha u sa pfha,zwo vha na masiandaitwa a si avhuḓi kha uri vha ḓi dzhenise kha zwithu zwinzhi. Zworalo, musi ri kati na u pembelela iḽi ḽiga kha ḓivhazwakale ya shango ḽashu, ri tea u sedza na fhungo ḽa u dzhenisa ha Luambo lwa Zwanḓa kha mbekanyamaitele dza luambo na u ṱanganedza mbekanyambaitele na mbekanyamushumo dzo fhambanaho u sedza ṱhoḓea dza vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha u sa pfha.

Milayo wa Luambo lwa Zwanḓa lwa Afrika Tshipembe (SASL Charter) a u ngo tou sedza fhedzi kha u khwinifhadza u wana tshumelo ya khwine ha vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali, honeha wo sedza na kha u lwela ndinganyiso na pfhanelo dza luambo lwa vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha u sa pfha.

“Iyi i tou vha ḓivhazwakale kha vhathu vhane vha khou tshila na vhuolefhali ha u sa pfha kana u amba. Sa Bodonyangaredzi ya Nyambo dza ḽa Afrika Tshipembe, ri khou ṱanganedza mvelaphanḓa iyi yavhuḓi ya u khwaṱhisedza pfhanelo dza luambo dza vhathu vhane vha tshila na vhuholefhali ha u sa pfha kana u amba na u itela khuwelelo mihasho ya muvhuso na lushaka nga u angaredza u vhona uri izwi hu so ngo tou vha tshinwe tshipiḓa tsha mulayo u sa dzhielwi nṱha. Ri tea u vhona uri hu na tshomedzo dzo eḓanaho dzo ṋetshedzwaho kha mveledziso u itela uri ri kone u khwinisa ndeme ya u swikelela zwidodombedzwa na tshumelo nga vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ha u sa kona u pfha kana u amba” vha ralo muofisi mutshimbidzi muhulu wa PanSALB Vho Lance Schultz.

Vha tshi isa phanḓa Vho Schultz vho amba uri zwa u dzhielwa nṱha ha luambo lwa zwanḓa sa luambo lwa tshiofisi zwi shela mulenzhe kha u ita bembela ḽa uri luambo lwa zwanḓa kha la Afrika Tshipembe ndi luambo lwo fhelelaho lu si na tshiṱahe lune lwa vha na kushumisele, tshivhumbeo na maipfhi alwo o ḓi imisaho nga oṱhe musi a tshi vhambedzwa na dziṅwe nyambo nahone lu tou vha luambo lwa ḓamuni lwa nyambo dza la Afrika Tshipembe lwa dovha lwa vha lwa ndeme kha mvelele na vhufa ha nyambo dza ḽino la Afrika Tshipembe.

 

 

MAGUMO

Zwo bvisa nga fhasi ha PanSALB nga vho: Ntombentle Huluhulu

Muhulwane: Mimaraga na zwa Vhudavhidzani

Luṱingo: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts