IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM

INQAKU LEENDABA FOR IMMEDIATE RELEASE 30 KEYOKWINDLA 2021, EPITOLI   IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM Umakhwekhetha negqala lomsasazi weendaba zesiXhosa zeSABC kumabonakude, uNkosikazi Noxolo Grootboom, ubeka phantsi kumsebenzi wokusasaza. Lo ngumpondozihlanjiwe womsasazi ophum’ izandla kuncuthu lolwimi isiXhosa. Ngumsasazi ubethi xa ephethe iindaba kuthi beka phantsi konke obukwenza umamele iindaba […]

Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu

Luyababazeka uthando ebesinalo iSilo ngolimi lwesiZulu Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu Silo Samabandla besilwazisa kakhulu ulimi lwesiZulu namasiko. Besikwazisa, sikugqugquzela konke okuhlose ukulondoloza nokuthuthukisa ulimi lwesiZulu. Luyababazeka uthando ebesinalo iSilo ngolimi lwesiZulu. Lolu thando silukhombise ngokuhlala sizihlupha ngokuthi uhamba kanjani umsebenzi esikhungweni sesichazamazwi sesiZulu okuyisikhungo esibhekene nomsebenzi wokubhala izichazamazwi. Okwenze saba yigugu elikhulu isikhungo […]

LINGUISTIC HUMAN RIGHTS AWARENESS CAMPAIGN

Language Rights and the practicality of a multilingual state   Fostering an effective multilingual state In his paper on language rights in the Constitution of the Republic of South Africa, former Constitutional Judge Albie Sachs, explores the practicality of a multilingual state and further acknowledges the historical legacies and legal prescripts that inspired and currently […]

PANSALB TO MONITOR DEVELOPMENTS ON THE ALLEGED LINGUISTIC HUMAN RIGHTS VIOLATIONS LEVELLED AGAINST STELLENBOSCH UNIVERSITY

PRESS STATEMENT    FOR IMMEDIATE RELEASE     10 MARCH 2021, PRETORIA    PANSALB TO MONITOR DEVELOPMENTS ON THE ALLEGED LINGUISTIC HUMAN RIGHTS VIOLATIONS LEVELLED AGAINST STELLENBOSCH UNIVERSITY    The Pan South African Language Board (PanSALB) has noted media reports on the alleged Linguistic Human Rights violations levelled against the Stellenbosch University by Afrikaans-speaking students. PanSALB will […]